afro-2.jpg
afro-1.jpg
ballet-makeup-1.jpg
ballet-makeup-2.jpg
ballet-makeup-3.jpg
ballet-makeup-4.jpg
ballet-makeup-5.jpg
chicago-makeup-artis-1.jpg
chicago-makeup-artist-2.jpg
dot-shoot-makeup-1.jpg
dot-shoot-makeup-2.jpg
dot-shoot-makeup-3.jpg
dot-shoot-makeup-4.jpg
dot-shoot-makeup-5.jpg
equestrian-makeup-3.jpg
equestrian-makeup-4.jpg
equestrian-makeup-7.jpg
geisha-makeup-2.jpg
geisha-makeup-3.jpg
golden-tech-makeup-1.jpg
golden-tech-makeup-2.jpg
golden-tech-makeup-3.jpg
golden-tech-makeup-4.jpg
golden-tech-makeup-5.jpg
golden-tech-makeup-6.jpg
golden-tech-makeup-7.jpg
head-shots.jpg
male-3.jpg
Senior_pic02.jpeg
sheridan-1.jpg
sheridan-2.jpg
sheridan-3.jpg
1470540_10152111502674600_759120116_n.jpg
001 (16).jpg
001 (8).jpg
001 (7).jpg
001 (20).jpg
001 (21).jpg
001 (13).jpg
001 (14).jpg
afro-2.jpg
afro-1.jpg
ballet-makeup-1.jpg
ballet-makeup-2.jpg
ballet-makeup-3.jpg
ballet-makeup-4.jpg
ballet-makeup-5.jpg
chicago-makeup-artis-1.jpg
chicago-makeup-artist-2.jpg
dot-shoot-makeup-1.jpg
dot-shoot-makeup-2.jpg
dot-shoot-makeup-3.jpg
dot-shoot-makeup-4.jpg
dot-shoot-makeup-5.jpg
equestrian-makeup-3.jpg
equestrian-makeup-4.jpg
equestrian-makeup-7.jpg
geisha-makeup-2.jpg
geisha-makeup-3.jpg
golden-tech-makeup-1.jpg
golden-tech-makeup-2.jpg
golden-tech-makeup-3.jpg
golden-tech-makeup-4.jpg
golden-tech-makeup-5.jpg
golden-tech-makeup-6.jpg
golden-tech-makeup-7.jpg
head-shots.jpg
male-3.jpg
Senior_pic02.jpeg
sheridan-1.jpg
sheridan-2.jpg
sheridan-3.jpg
1470540_10152111502674600_759120116_n.jpg
001 (16).jpg
001 (8).jpg
001 (7).jpg
001 (20).jpg
001 (21).jpg
001 (13).jpg
001 (14).jpg
info
prev / next